2.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi

2.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi Siyasi Olayları,Önemli Olayları Nelerdir? İstanbul’un Fethi İçin yapılan hazırlıklar nelerdir? ve Diğer tüm önemli gelişmeler…

2.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi (1451-1481)

fatih sultan mehmet dönemi

2.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Kimdir?

Yükselme Dönemi’nin ilk padişahı,Osmanlı Devletinin ise,7.Padişahı olan 2.Mehmet’in (Fatih Sultan Mehmet) babası 2.Murat,annesi ise Hüma Hatun’dur.

Dünya düzenini alt üst edecek olan “Fatih Sultan Mehmet” henüz 12 yaşındayken,babası 2.Murat, tahtı kendi isteğiyle bırakmış ve yerine de oğlu Mehmet’i(Fatih Sultan Mehmet’i) ilk kez tahtta çıkarmıştır.

Fakat yaşının küçük olması ve Yeniçeriler’in isyan etmesi üzerine 2.Murat taht’ına geri dönmüş ve 2.Mehmet tahttan inmek zorunda kalmıştır.

2.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi, gerçek manada 19 Şubat 1451 tarihinde taht’a ikinci kez geçmesiyle başlar.

Osmanlı Devleti’nin İmparatorluk haline geldiği dönemin başlangıcı,Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle başlar.

Bu dönemden sonra Osmanlı Devletin’de fetih hareketleri hızlanmış ve 3 Kıta’ya hükmeden bir “Cihan İmparatorluğu” haline gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet’ten önce de Osmanlı Padişahları,İstanbul’u fethetmek için çok uğraşmış fakat başarılı olamamışlardır.

Osmanlı Devlet’i için İstanbul; gerek siyasi,gerek ekonomik,gerek dini nedenler olsun fethetmesi gerekli gördüğü en önemli yerdi.

İstanbul’un Fethinin nedenleri? İstanbul’un Fethinin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Hz.Muhammed’in(S.A.V) Hadis-i Şerif-i “İstanbul mutlaka fethedilecektir.Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan;O ordu ne güzel ordudur!”
 • İstanbul’un Coğrafi konumu,Jeopolitik yapısı,iki Kıta’yı birleştirmesi.
 •  İpek Yolu’nun İstanbuldan geçmesi.
 •  Boğazların hakimiyetini ele geçirmek.
 •  Osmanlı Devleti’nin kalıcı olması için Bizans’ın İstanbul’dan çıkarılmasının gerekliliği.

Bütün bunları bilen ve kendisini çok iyi yetiştirmiş olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmek için iki yıl boyunca çok büyük hazırlıklar yapmıştır.

İstanbul’un Fethi Hazırlıkları nelerdir?

 • “Rumeli Hisarı’nı(Boğazkesen’i)” yaptırmıştır.Hatırlayalım;Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul’un fethi için “Anadolu Hisarı(Güzelcehisar)” yapılmıştı.
 • İstanbulun Surlarını yıkabilmek için,Macar asıllı olan ve top uzmanı Urban’a, “Şahi” adlı büyük toplar döktürülmüştür.
 • Kuzey Ege’nin güvenliği ve oradan Bizans’a gelebilecek yardımı kesmek için,Çimenlik Kalesi,Kilitbahir Kalesi ve Bozcaada Kalesini yaptırmıştır.
 • Tekerlekli kuleler yapılmıştır.
 • Bizans’a gelebilecek Haçlı yardımını önlemek için Edirne’de bir ordu bulundurmuştur.
 • Çok güçlü bir Donanma oluşturmuştur.

Bütün bu hazırlıklar sonucunda,6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul kuşatılmış ve 53 gün süren kuşatma ve mücadeleden sonra 29 Mayıs 1453 tarihinde,Bizans’ın kalbi sayılan ve en önemli şehri olan İstanbul,Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir.

Bir başka değişle ; Osmanlı Devleti’nin 7.Padişahı,7 tepe İstanbul’u fethetmiştir.

İstanbul’un Fethinin Sonuçları nelerdir? İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından önemi nedir? İstanbul’un Fethinin sonuçları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

 • İstanbul Osmanlı Devleti’nin Başkent’i yapılmıştır.
 • Sultan 2.Mehmet “Fatih” ünvanını almıştır.Bu tarihten sonra “Fatih Sultan Mehmet” olarak anılmaya başlanmıştır.
 • Bizans İmparatorluğu sona ermiştir.
 • Ortaçağ sona ermiş,Yeniçağ başlamıştır.
 • İstanbul fethedildikten sonra buradan giden Bilim Adamları,Sanatçılar,Entellektüeller,Aydınlar Avrupada Rönesansın oluşmasına hız kazandırmışlardır.
 • İpek Yolu’nun geçtiği İstanbul’un fethedilmesi,Avrupayı yeni ticari yolların ve bölgelerin keşfini mecbur bırakmıştır.Dolayısıyla “Coğrafi Keşifler”e daha fazla ağırlık vermelerine sebep olmuştur.
 • Fatih İstanbul’u fethettikten sonra,Haçlıların tekrar ittifak kurmamaları için dini açıdan Gayr-i Müslimlere çeşitli haklar vermiştir.Ortodoks Kilisesi,Ermeni Kilisesi açılması gibi,din ve mezhep özgürlüğü gibi…
 • İstanbulun fethinin bir diğer önemli sonucu da “Yükselme Dönemi”nin başlaması ve Osmanlı’nın Avrupa’ya ilerleyişinin hızlanmasıdır.

2.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi’nin siyasi olayları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet Dönemi gelişmeleri nelerdir? Fatih Sultan Mehmet Dönemi diğer önemli olayları nelerdir? Şimdi de onlara bakalım;

 • Belgrat dışında tüm Sırbistan,Mora Yarımadası,Eflak(Romanya),Boğdan(Moldova),Bosna ve Hersek ile Arnavutluk fethedilmiştir.
 • Pontus Rum Devleti’ne son verilmiştir.
 •  Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ı Mağlup etmiş ve Akkoyunlu Devleti’nin çöküşünü hızlandırmıştır.
 • Cenevizliler’den İmroz,Taşoz,Bozcaada,Gökçeada ve Limni Adaları’nı;Venedikliler’den Eğriboz ve Midilli adaları alınmıştır.
 • Kırım’ı 1475 yılında ele geçirmiş ve bu sonuçla Karadeniz “Türk Gölü” haline gelmiştir.
 • Venedik(Bugünkü İtalya sınırları içinde kaldı) ile 16 yıl süren savaş yapılmıştır.Venedik barış istemek zorunda kalmıştır.Osmanlı ve Venedik Antlaşma imzalamışlardır.

Osmanlı-Venedik Antlaşmasına göre;

*Venedik Osmanlı sularında ticaret yapabilecek.

*Osmanlı Devleti’nde,İstanbul’da, sürekli elçi bulundurabilecek.Sürekli Elçi bulundurma hakkını ilk   “Venedik” elde etmiştir.

*Venedik Osmanlı’ya savaş tazminatı verecek.

*Venedik, Osmanlıdan aldığı yerleri geri verecek.

*Osmanlı Devleti de Venedik’ten aldığı yerleri geri verecek.

*Bu Antlaşma ile Kapitülasyonların önü açılmıştır.

 • 2.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi‘nde ilk kez “Altın Para” bastırılmıştır.

Hatırlayalım;Osman Bey Dönemi‘nde “Bakır Para”,Orhan Bey Dönemi‘nde “Gümüş Para” bastırılmıştır.

 • Fatih Sultan Mehmet, portresini yaptırmıştır.İlk portresini yaptıran padişahtır.
 • Sahn-ı Seman Medresesi açılmıştır.Bu medrese “İstanbul Üniversitesi”nin temeli sayılır.
 • Topkapı Sarayı yaptırılmıştır.Topkapı Saray’ı;Birun,Enderun ve Harem olmak üzere üç bölümden meydana gelir.

Birun nedir? Devlet işlerinin görüşüldüğü yer.Enderun nedir? Okul-Eğitim bölümü.Harem nedir?Padişahın ailesinin ve cariyelerin bulunduğu bölüm.

 •  Fatih Sultan Mehmet “Avni” mahlasıyla şiirler yazmıştır.
 •  Fatih Sultan Mehmet İlk “Havan Topu” projesini çizmiştir.
 • Fatih’in ünvanı “Kayser-i Rum”dur.
 • Bu dönemde,Divan-ı Hümayun’un başkanlığını sadrazama bırakılmıştır.
 • Fatih Sultan Mehmet,Veraset Sistemi’ni de değiştirmiştir.1.Murat Dönemi‘nden itibaren “Ülke Padişahın ve Oğullarının malıdır” olarak devam eden veraset sistemi,artık bu dönemden itibaren “Ülke Padişahın malıdır” şeklinde değişmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk kanunnamesi olan “Kanunname-i Al-i Osman” hazırlanmıştır.

Kanunname-i Al-i Osman nedir?
Fatih Sultan Mehmet’in,taht kavgalarını önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için çıkardığı kanuna denir.

Kanunname-i Al-i Osman maddeleri nelerdir?

 • Padişah’a kardeşlerini öldürme yetkisini vermiştir.Kardeş katlinin yasalaştırılması demektir.Osmanlıda kardeş katli yasası olarak da bilinir.
 • Müsadere yasalaşmıştır.Müsadere nedir? Devlet’in istediği bir kimsenin malına el koyabilmesi demektir.
 • Sancak Sistemi yasalaşmıştır.Sancak Sistemi nedir? Osmanlıda Şehzadelerin tecrübe kazanması için başlarındaki eğiticileri “Lala” ile beraber Sancaklara yönetici olarak verilmesidir.
 • Cülus Bahşişi yasalaşmıştır.Cülus Bahşişi nedir? Padişah taht’a çıkarken tören düzenlenir ve bu tören esnasında Kapıkulu askerlerine,Yeniçerilere bahşiş dağıtılır.Dağıtılan bu bahşişe “Cülus Bahşişi” denir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir