2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet

2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet

2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet Dönemlerinde yaşanan Önemli,Siyasi Olaylar Nelerdir?

2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet

2.Abdülhamit Kimdir? 2.Abdülhamid’in Hayatı

2.ABDULHAMİT-1.MEŞRUTİYETOsmanlı Devleti’nin 34.padişahı ve İslam dünyasının 99.halifesidir. II.Abdülhamit’in annesi Trimüjgan Sultan,babası Sultan Abdülmecit’tır.21 Eylül 1842 yılında doğan 2.Abdulhamit,10 Şubat 1918 yılında vefat etmiştir.

II.Abdülhamit, kimine göre “Ulu Hakan”,kimine göre “Kızıl Sultan”,kimine göre Osmanlı Devleti’nin son gerçek padişahıdır.

Alman devlet adamı Otto Von Bismarck‘ın “Dünyada 100 gram akıl varsa,bunun 90 gramı Abdulmahit Han’da,5 gramı bende,kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir” dediği ve müthiş akıllı bulduğu,Osmanlı Devleti’ni 30 yıla aşkın bir zaman diliminde yöneten,hükmeden 2.Abdülhamit Dönemi 1876 yılında başlayıp 1909 yılında sona ermiştir.

Aralarında;Şinasi,Namık Kemal,Mithat Paşa,Ali Süavi,Ziya Paşa ve Mustafa Fazıl Paşa gibi Avrupada tahsil görmüş ve kendilerine “Jön Türkler(Genç Osmanlılar)” adı verilen ve Meşrutiyet fikrini savunan bu aydın gurubunun;Sultan Abdulaziz’in Meşrutiyet’in ilanına yanaşmaması üzerine,Sultan Abdulaziz’i tahttan indirip yerine V.Murat’ı tahta çıkarmışlardır.V.Murat’ın akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle tahta çıkarılmasından 93 gün sonra onu da tahttan indirip yerine meşrutiyeti ilan etme şartıyla 2.Abdulhamid’i tahta çıkarmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumdan Meşrutiyet’in ilanıyla kurtulacağına inanan Jön Türkler(Genç Osmanlılar) 2.Abdülhamit Dönemi”nde, özellikle 1.Meşrutiyet’in ilanında sadece Jön Türkler olarak ve 2.Meşrutiyet’in ilanında ise İttihad ve Teraki Cemiyeti ile beraber çok etkili olmuşlardır.

1.Meşrutiyet Dönemi (1876-1978)

Meşrutiyet nedir? Meşrutiyet ne demek? Meşrutiyet sistemi nedir? Meşrutiyet niçin ilan edilmiştir? Şimdi de bunlara bakalım;

Meşrutiyet,Türk Dil Kurumu’ndaki tanımına göre “Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede Hükümdarın başkanlığı altında parlemento yönetimine dayanan hükümet biçimi” olarak ifade ediliyor. Meşrutiyet Sistemini ise:Padişah,Anayasa ve Parlemento üçlüsüyle ifade edebiliriz.

Meşrutiyet niçin ilan edilmiştir?

Avrupalı devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını önlemek.

* Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımlarının etkisini azaltmak ve devletin parçalanmasını engellemek.

* Toplumsal alanda eşit haklar sağlamak.

* Azınlıkların isyan çıkarmalarını engellemek.

* Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda çıkan bazı isyanlara müdahale şeklinin yanlış olduğunu ileri süren Avrupa Devletleri;bu durumu konuşmak ve değerlendirmek için,İstanbul Haliç Tershanesinde bir konferansın düzenleneceğini Osmanlı Devletine bildirdiler.Osmanlı Devleti de Tershane Konferansı’nda devleti zor durumda bırakacak kararların çıkmaması için Meşrutiyetin ilanına karar vermiştir.

Evet,Meşrutiyet’in ilanının sebepleri size de tanıdık geliyordur sanırım.Zira,Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı da benzer sebeplerle ilan edilmişlerdi.

1.Meşrutiyetin İlanı

1.Meşrutiyet Nedir? Kanuni Esasi Nedir? 1.Meşrutiyetin İlan Tarihi, 1.Meşrutiyetin Özellikleri Nelerdir? Şimdi de bunlara bakalım;

1.Meşrutiyet ya da 1.Meşrutiyet dönemi,Osmanlı Devletinin ilk Anayasası olan Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi ile başlayan ve 2.Abdulhamid’in 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını (93 Harbi) gerekçe göstererek meclisi kapatması ile son bulan döneme 1.Meşrutiyet ya da 1.Meşrutiyet dönemi denir.

Belçika ve Prusya anayasaları örnek alınarak hazırlanan Kanun-i Esasi‘nin 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmesiyle 1.Meşrutiyet Dönemi resmen başlar.

Kanun-i Esasi maddeleri nelerdir? Kanun-i Esasi özellikleri nelerdir? bakalım;

* Öncelikle bir parlemento olacak ve bu parlemento, Mebusan ve Ayan meclislerinden oluşacak.Mebusan meclisi üyeleri halk tarafından 4 yıllığına seçilecek.Ayan meclisi üyeleri ise,padişah tarafından seçilecek ve ömür boyunca görevde kalacak.

* Hükümet padişaha karşı sorumlu olacak ve son söz padişahın olacaktır.

“Heyet-i Vukela” yürütme yetkisini kullanacaktır.Bugünkü şekliyle Bakanlar Kurulu gibi düşünebiliriz.

* Padişahın meclis’i açma-kapatma yetkisi vardır.

* Devletin başkenti İstanbul,resmi dili Türkçe ve dini İslam olacaktır.

* Yasalar çerçevesinde kalmak suretiyle,basın ve yayın faaliyetleri serbestçe yapılabilecek.

* Mülkiyet hakkı güvence altında olacaktır.

* Vergide adalet sağlanacak,herkes gücü ölçüsünde vergi verecektir.

* Ülkede bütün dinler serbest olacaktır.Ve herkes eşit haklara sahip olacaktır.

Kanun-i Esasi’nin özelliklerine bakacak olursak;

* Osmanlı’nın ilk anayasasıdır.

* Bu anayasa ile “Mutlak Monarşi”den,“Meşruti Monarşi”ye geçilmiştir.

* Halk ilk kez yönetime katılmıştır.

* Bir anayasa ile padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
 Hatırlayalım;Sened-i ittifak da padişahın bir kısım yetkilerini kısıtlamıştı fakat,ayanlarla padişah arasındaki yapılan bir Anlaşmayla ile yapılmıştı.Burada ise yasalarla,anayasa ile kısıtlanıyor.

* Seçme-seçilme hakkı sadece erkeklere ait.

* Hıristiyanların parlementoda temsil edilmesini sağlamıştır.

* Mebusan meclisi için ; seçme yaşı 25,seçilme yaşı ise 30 olarak belirlenmiştir.Ayan meclisine üyeler padişah tarafından seçilir ve 40 yaşından küçük olmamak gerekir.

* Mebusan meclisine üye seçiminde ise,her 50.000 kişiye 1 üye düşecek şekilde belirlenmiştir.

İstibdat Dönemi (1878-1908)

İstibdat Dönemi Nedir?

İstibdat Dönemi:Yasakların başladığı,baskı ve sansür politikalarının çok sıkı bir şekilde uygulandığı,Mebusan Meclisi’nin kapatıldığı ve 30 yıl boyunca 2.Abdülhamid’in tek başına yönettiği baskı dönemi olarak bilinen döneme denir.

2.Abdulhamid 1877-1878 Osmanlı-Rus harbini (93 Harbi olarak da bilinir) gerekçe göstererek,Kanun-i Esasi’yi yürürlükten kaldırmış ve meclisi kapatarak Meşrutiyet (1.Meşrutiyet) dönemine son vermiştir.Bununla beraber tekrardan “Mutlak Monarşi”ye geçilmiştir.Bu gelişme üzerine “Çırağan Baskını” olarak bilinen hadise olmuştur. Çırağan Baskını:2.Abdulhamid’in Meşrutiyet Dönemi’ne son verdiğini ilan etmesiyle beraber Jön Türkler’den Ali Suavi,2.Abdulhamid’i tahttan indirip,yerine tekrardan V.Murat’ı tahta çıkarmak amacıyla Çırağan Sarayı’na bir baskın düzenlemiştir.Bu baskın bertaraf edilmiş ve Ali Suavi öldürülmüştür.

İstibdat dönemi özellikleri,İstibdat dönemi gelişmeleri nelerdir? İstibdat döneminde hangi olaylar olmuş? 2.Abdülhamit Dönemi ıslahatları nelerdir? Şimdi de buna bakalım;

* Bu dönemde Panislamizim da denilen İslamcılık siyaseti izlenmiştir.

* Ziraat Bankası kurulmuştur. Abdülaziz döneminde kurulan “Memleket Sandıkları” 1888 yılında Ziraat Bankası’na dönüştürülmüştür.

* Özürlüler için eğitim kurumları açılmıştır.

* Darü’l-aceze kurulmuştur.

* Şişli Etfal Hastanesi açılmıştır.

* Bugünkü Sayıstay’ın temeli sayılan “Muhasebat Divanı” kuruldu.Hatırlayalım;Sultan Abdulaziz döneminde,Yargıtay’ın temeli sayılan “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” ve Danıştay’ın temeli sayılan “Şuray-ı Devlet” kurulmuştu.

* Bu dönemde birçok demiryolu hizmete açılmıştır.Bunlardan bazıları;İstanbul-Selanik demiryolu,Bağdat-Berlin demiryolu,Şam-Halep demiryolu olarak sıralayabiliriz.

* Ermeniler “Millet-i Sadıka” olarak bilinirlerdi, ilk kez bu dönemde Erzurum’da isyan etmişlerdir.

* Ermeni isyanlarını bastırmak için “Hamidiye Alayları” kurulmuştur.

* İlk resim okulu olan “Sanayi-i Nefise Mektebi”,günümüzde “Kaplumbağa Terbiyecisi” ünlü tablosuyla tanıdığımız o dönemin ileri gelen ressamlarından Osman Hamdi Bey tarafından açılmıştır.

* Japonya!ya gönderilen “Ertuğrul Fırkateyni” fırtına nedeniyle Japonya açıklarında batmış ve yaklaşık 600 kişi şehit olmuştur.

* 2.Abdulhamit Dönemi’nde,devletin dip yaptığı,resmen iflas ettiği nokta ise “Muharrem Kararnamesi”nin ilanıdır.

Muharrem Kararnamesi nedir? Muharrem Kararnamesi’nin ilanıyla hangi gelişmeler meydana gelmiştir?

Osmanlı Devleti iç ve dış borçlarını ödeyemeyecek duruma gelince 1881 yılında “Muharrem Kararnamesi” ile iflas ettiğini resmen ilan etmiştir.Bu gelişme üzerine yabancı devletler “Düyun-u Umumiye İdaresi”ni kurarak Osmanlı Devleti’nin önemli gelir kaynaklarına el koymuşlardır.

Düyun-u Umumiye İdaresi ile el konulan gelir kaynakları;

Damga vergisi,alkollu içki vergisi,tütün,balık avı,kabotaj,tuz,orman gelirleri,maden vergileri,demiryolu gelirleri…Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığı resmen kaybediyor.

Buraya kadar 2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet‘i inceledik.Şimdi de 2.Abdülhamit Döneminde ilan edilen 2.Meşrutiyet’i inceleyeceğiz.

2.Meşrutiyet Dönemi için tıklayınız…  
Padişahların tam Listesi için tıklayınız...
Summary
2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet
Article Name
2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet
Description
2.Abdülhamit Dönemi ve 1.Meşrutiyet'te meydana gelen önemli siyasi olaylar ve ıslahatlar
Author
Publisher Name
Egitimbaz.com
Publisher Logo

Egitimbaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.